Functionarilor publici li s-au stabilit criteriile de performanta

Citeşte mai departe...Guvernul a stabilit criteriile de prformanta pentru angajatii Ministerului Economiei. Ordinul 247/2011 stabileste ce trebuie sa stie fiecare angajat pentru a indeplini criteriile si sa-si pimeasca banii care, deocamdata, sunt foarte putini. Poate la asemenea criterii se vor mari si salariile bugetarilor din Economie, ca sa ne bucuram si noi, contribuabilii, de servicii de calitate si zambete la ghisee.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

ORDIN Nr. 247/2011

privind aprobarea Criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

M.Of. nr. 124 din 18.2.2011

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (6) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Ion Ariton

ANEXĂ

CRITERIILE DE EVALUARE

a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1

(1) Prezentele criterii de evaluare se aplică personalului angajat cu contract individual de muncă din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu excepţia celui care ocupă funcţii de demnitate publică, a secretarului general, a secretarilor generali adjuncţi şi a celui salarizat pe bază de contract de prestări servicii.

(2) Prezentele criterii de evaluare se pot aplica şi la nivelul instituţiilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

Art. 2

(1) Prezentele criterii de evaluare stabilesc cadrul general pentru asigurarea concordanţei dintre cerinţele postului, calităţile angajatului şi rezultatele muncii acestuia la un moment dat.

(2) Pentru atingerea obiectivului menţionat la alin. (1), prezentele criterii de evaluare prevăd evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor în raport cu cerinţele posturilor.

CAPITOLUL II

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual

Art. 3

Evaluarea performanţelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a activităţii personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectivă cu rezultatele obţinute în mod efectiv.

Art. 4

Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează pentru:

a) exprimarea şi dimensionarea corectă a obiectivelor;

b) determinarea direcţiilor şi modalităţilor de perfecţionare profesională a salariaţilor şi de creştere a performanţelor lor;

c) stabilirea abaterilor faţă de obiectivele adoptate şi efectuarea corecţiilor;

d) micşorarea riscurilor provocate de menţinerea sau promovarea unor persoane incompetente.

Art. 5

Procedura evaluării se realizează în următoarele etape:

a) completarea fişei de evaluare de către evaluator;

b) interviul;

c) contrasemnarea fişei de evaluare.

Art. 6

(1)Evaluatorul este persoana din cadrul instituţiei, cu atribuţii de conducere a compartimentului în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea angajatul evaluat sau, după caz, care coordonează activitatea respectivului angajat.

(2) În sensul prezentelor criterii de evaluare, are calitatea de evaluator:

a) persoana aflată în funcţia de conducere care coordonează compartimentul în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea salariatul aflat într-o funcţie de execuţie sau care coordonează activitatea acestuia;

b) persoana aflată în funcţia de conducere ierarhic superioară, potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice, pentru salariatul aflat într-o funcţie de conducere;

c) persoana aflată într-o funcţie de conducere în cadrul ministerului, care coordonează domeniul de activitate pentru director general/director.

Art. 7

(1) Procedura de evaluare a performanţelor profesionale se aplică fiecărui angajat, în raport cu cerinţele postului.

(2) Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performanţelor profesionale individuale.

Art. 8

(1) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea.

(2) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 şi 31 ianuarie din anul următor perioadei evaluate.

(3) Pot fi supuşi evaluării anuale salariaţii care au desfăşurat activitate cel puţin 6 luni în cursul perioadei evaluate.

(4) Sunt exceptate de la evaluarea anuală, desfăşurată în perioada prevăzută la alin. (2), următoarele categorii de salariaţi:

a) persoanele angajate ca debutanţi, pentru care evaluarea se face după expirarea perioadei corespunzătoare stagiului de debutant, de cel puţin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an;

b) persoanele angajate în cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, al căror contract individual de muncă este suspendat, în condiţiile legii, pentru care evaluarea se face la expirarea unei perioade de cel puţin 6 luni de la reluarea activităţii;

c) persoanele angajate care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, acordat potrivit legii, pentru care evaluarea se va face după o perioadă cuprinsă între 6 şi 12 luni de la reluarea activităţii.

Art. 9

În mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual se face şi în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri:

a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate contractul individual de muncă al salariatului evaluat încetează sau se modifică, în condiţiile legii. În acest caz, salariatul va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea sau modificarea raporturilor de muncă;

b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncă al evaluatorului încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. În acest caz, evaluatorul are obligaţia ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de muncă ori, după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea ori modificarea raporturilor de muncă, să realizeze evaluarea performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor din subordine. Calificativul acordat se va lua în considerare la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale acestora;

c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobândeşte o diplomă de studii de nivel superior şi urmează să fie promovat, în condiţiile legii, într-o funcţie corespunzătoare studiilor absolvite sau când este promovat în grad superior.

Art. 10

(1) Criteriile generale de evaluare a personalului contractual sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) În funcţie de specificul activităţii desfăşurate efectiv de către salariat, evaluatorul poate stabili şi alte criterii de evaluare care, astfel stabilite, se aduc la cunoştinţa salariatului evaluat la începutul perioadei evaluate.

(3) Salariaţii care exercită, cu caracter temporar, o funcţie de conducere vor fi evaluaţi pentru perioada exercitării temporare, pe baza criteriilor de evaluare stabilite pentru funcţia de conducere respectivă.

Art. 11

Persoanele care au calitatea de evaluator, potrivit art. 6, completează fişele de evaluare, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2a, respectiv nr. 2b, după cum urmează:

a) stabilesc gradul de îndeplinire a obiectivelor, prin raportare la atribuţiile stabilite prin fişa postului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

b) stabilesc calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale individuale;

c) consemnează, după caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultăţile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante;

d) stabilesc obiectivele şi criteriile specifice de evaluare pentru următoarea perioadă de evaluare;

e) stabilesc eventualele necesităţi de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate.

Art. 12

(1) Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informaţii care are loc între evaluator şi persoana evaluată, în cadrul căruia:

a) se aduc la cunoştinţa persoanei evaluate notările şi consemnările făcute de evaluator în fişa de evaluare;

b) se semnează şi se datează fişa de evaluare de către evaluator şi de către persoana evaluată.

(2) În cazul în care între persoana evaluată şi evaluator există diferenţe de opinie asupra notărilor şi consemnărilor făcute, în fişa de evaluare se va consemna punctul de vedere al persoanei evaluate; evaluatorul poate modifica fişa de evaluare.

Art. 13

(1) Pentru stabilirea calificativului, evaluatorul va proceda la notarea obiectivelor şi criteriilor de evaluare, prin acordarea fiecărui obiectiv şi criteriu a unei note de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea gradului de îndeplinire.

(2) Pentru a obţine nota finală a evaluatorului se face media aritmetică a notelor obţinute ca urmare a aprecierii obiectivelor şi criteriilor, rezultate din media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare obiectiv sau criteriu, după caz.

(3) Semnificaţia notelor prevăzute la alin. (1) este următoarea: nota 1 – nivel minim şi nota 5 – nivel maxim.

Art. 14

Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează:

a) între 1,00–2,00 – nesatisfăcător. Performanţa este cu mult sub standard. În acest caz, se va evalua perspectiva dacă salariatul respectiv mai poate fi menţinut pe post;

b) între 2,01–3,00 – satisfăcător. Performanţa este la nivelul minim al standardelor sau puţin deasupra lor. Acesta este nivelul minim acceptabil al performanţelor ce trebuie atins şi de salariaţii mai puţin competenţi sau lipsiţi de experienţă;

c) între 3,01–4,00 – bine. Performanţa se situează în limitele superioare al standardelor şi ale performanţelor realizate de către ceilalţi salariaţi;

d) între 4,01–5,00 – foarte bine. Persoana necesită o apreciere specială întrucât performanţele sale se situează peste limitele superioare ale standardelor şi performanţelor celorlalţi salariaţi.

Art. 15

(1) După finalizarea etapelor procedurii de evaluare menţionate la art. 5 lit. a) şi b), fişa de evaluare se înaintează contrasemnatarului.

(2) În sensul prezentelor criterii de evaluare, are calitatea de contrasemnatar salariatul aflat în funcţia superioară evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a instituţiei.

(3) În situaţia în care calitatea de evaluator o are conducătorul instituţiei, fişa de evaluare nu se contrasemnează.

Art. 16

(1) Fişa de evaluare poate fi modificată conform deciziei contrasemnatarului, în următoarele cazuri:

a) aprecierile consemnate nu corespund realităţii;

b) între evaluator şi persoana evaluată există diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate de comun acord.

(2) Fişa de evaluare modificată în condiţiile prevăzute la alin. (1) se aduce la cunoştinţa salariatului evaluat.

Art. 17

(1) Salariaţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la conducătorul instituţiei.

(2) Contestaţia se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă de către salariatul evaluat a calificativului acordat şi se soluţionează în termen de 15 zile calendaristice de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei de către o comisie constituită în acest scop prin act administrativ al conducătorului autorităţii. Aceasta va soluţiona contestaţia pe baza raportului de evaluare şi a referatelor întocmite de salariatul evaluat, evaluator şi contrasemnatar.

(3) Rezultatul contestaţiei se comunică salariatului în termen de 5 zile calendaristice de la soluţionarea contestaţiei.

(4) Salariatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei formulate potrivit alin. (1) se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Art. 18

Prin excepţie de la prevederile art. 8 alin. (3), evaluarea performanţelor individuale ale personalului contractual pentru anul 2010 se va face în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 19

Anexele nr. 1, 2a, 2b şi 3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1

la criteriile de evaluare

CRITERII GENERALE

de evaluare a personalului contractual

I.Criterii generale de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului contractual care ocupă posturi de execuţie:

1. cunoştinţe şi experienţă;

2. complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor;

3. judecata şi impactul deciziilor;

4. contacte şi comunicare;

5. condiţii de muncă;

6. incompatibilităţi şi regimuri speciale.

II.Criterii generale de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului contractual care ocupă posturi de conducere:

1. cunoştinţe şi experienţă;

2. complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor;

3. judecata şi impactul deciziilor;

4. influenţă, coordonare şi supervizare;

5. contacte şi comunicare;

6. condiţii de muncă;

7. incompatibilităţi şi regimuri speciale.

ANEXA Nr. 2a

la criteriile de evaluare

FIŞĂ DE EVALUARE

a performanţelor profesionale individuale ale persoanelor care ocupă posturi contractuale de conducere

Numele şi prenumele persoanei evaluate ..........

Funcţia ..........

Data ultimei promovări ..........

Numele şi prenumele evaluatorului ..........

Funcţia ..........

Perioada evaluată: de la .......... la ..........

Nr. crt.

Obiective în perioada evaluată

%

din timp

Realizat

(pondere) %

Nota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Obiective revizuite în perioada evaluată

%

din timp

Realizat

(pondere) %

Nota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor

 

 

Nr. crt.

Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale

Note

Comentarii

1.

Cunoştinţe şi experienţă

 

 

2.

Complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor

 

 

3.

Judecata şi impactul deciziilor

 

 

4.

Influenţă, coordonare şi supervizare

 

 

5.

Contacte şi comunicare

 

 

6.

Condiţii de muncă

 

 

7.

Incompatibilităţi şi regimuri speciale

 

 

8.

Alte criterii specifice*)

 

 

 

Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare

 

 

Nota finală a evaluării

 

(Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor + Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare)/2

Calificativul evaluării

 

 

Rezultate deosebite:

1. ..........

2. ..........

3. ..........

Dificultăţi obiective întâmpinate în perioada evaluată:

1. ..........

2. ..........

3. ..........

Alte observaţii:

1. ..........

2. ..........

3. ..........

Comentariile persoanei evaluate

Obiective pentru următoarea perioada pentru care se va face evaluarea:

Obiectivul

% din timp

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

Propuneri de programe de instruire/formare profesională pentru perioada următoare

Numele şi prenumele persoanei evaluate ..........

Funcţia ..........

Semnătura ..........

Data ..........

Numele şi prenumele evaluatorului ..........

Funcţia ..........

Semnătura evaluatorului ..........

Data ..........

Numele şi prenumele persoanei care contrasemnează ..........

Funcţia ..........

Semnătura persoanei care contrasemnează ..........

Data ..........

Am luat cunoştinţă de fişa de evaluare după contrasemnare.

Semnătura persoanei evaluate ..........

Data ..........

*)

Evaluatorul poate stabili şi alte criterii de evaluare, în funcţie de specificul domeniului de activitate.

 

ANEXA Nr. 2b

la criteriile de evaluare

FIŞĂ DE EVALUARE

a performanţelor profesionale individuale ale persoanelor care ocupă posturi contractuale de execuţie

Numele şi prenumele persoanei evaluate ..........

Funcţia ..........

Gradul/Treapta ..........

Data ultimei promovări ..........

Numele şi prenumele evaluatorului ..........

Funcţia ..........

Perioada evaluată: de la .......... la ..........

Nr. crt.

Obiective în perioada evaluată

%

din timp

Realizat

(pondere) %

Nota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Obiective revizuite în perioada evaluată

%

din timp

Realizat

(pondere) %

Nota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota pentru îndeplinirea obiectivelor

 

 

Nr. crt.

Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale

Note

Comentarii

1.

Cunoştinţe şi experienţă

 

 

2.

Complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor

 

 

3.

Judecata şi impactul deciziilor

 

 

4.

Contacte şi comunicare

 

 

5.

Condiţii de muncă

 

 

6.

Incompatibilităţi şi regimuri speciale

 

 

7.

Alte criterii specifice*)

 

 

 

Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare

 

 

Nota finală a evaluării

 

(Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor + Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare)/2

Calificativul evaluării

 

 

Rezultate deosebite:

1. ..........

2. ..........

3. ..........

Dificultăţi obiective întâmpinate în perioada evaluată:

1. ..........

2. ..........

3. ..........

Alte observaţii:

1. ..........

2. ..........

3. ..........

Comentariile persoanei evaluate

Obiective pentru următoarea perioada pentru care se va face evaluarea:

Obiectivul

% din timp

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

Propuneri de programe de instruire/formare profesională pentru perioada următoare

Numele şi prenumele persoanei evaluate ..........

Funcţia ..........

Semnătura ..........

Data ..........

Numele şi prenumele evaluatorului ..........

Funcţia ..........

Semnătura evaluatorului ..........

Data ..........

Numele şi prenumele persoanei care contrasemnează ..........

Funcţia ..........

Semnătura persoanei care contrasemnează ..........

Data ..........

Am luat cunoştinţă de fişa de evaluare după contrasemnare.

Semnătura persoanei evaluate ..........

Data ..........

*)

Evaluatorul poate stabili şi alte criterii de evaluare, în funcţie de specificul domeniului de activitate.

 

ANEXA Nr. 3

la criteriile de evaluare

Denumirea instituţiei

Direcţia/Serviciul/Biroul/Compartimentul

Aprob1)

 

FIŞA POSTULUI

nr. ..........

 

Informaţii generale privind postul:

1. Denumirea postului:

2. Nivelul postului: de conducere/de execuţie

3. Obiectivul/Obiectivele postului:

Condiţii specifice privind ocuparea postului2):

1. Studii de specialitate:

2. Perfecţionări (specializări)3):

3. Vechimea în muncă/specialitatea necesară:

4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator:

5. Limbi străine4):

6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

7. Cerinţe specifice5):

8. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale):

Descrierea sarcinilor ce revin postului:

1.

2.

..........

Responsabilitatea implicată de post:

1. De pregătire/luare a deciziilor6):

2. Delegare de atribuţii şi competenţă:

3. De păstrare a confidenţialităţii:

Sfera relaţională a titularului postului:

1. Sfera relaţională internă:

a) relaţii ierarhice:

– subordonat faţă de:

– superior pentru:

b) relaţii funcţionale:

c) relaţii de control:

d) relaţii de reprezentare:

2. Sfera relaţională externă:

a) cu autorităţi şi instituţii publice:

b) cu organizaţii internaţionale:

c) cu persoane juridice private:

Întocmit de7):

Numele şi prenumele: ..........

Funcţia: ..........

Semnătura: ..........

Data întocmirii: ..........

S-a luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:

Numele şi prenumele: ..........

Semnătura: ..........

Data: ..........

Avizat de8):

Numele şi prenumele: ..........

Funcţia contractuală de conducere: ..........

Semnătura: ..........

Data: ..........

1)

Se va completa cu numele şi funcţia conducătorului instituţiei. Se va semna de către conducătorul instituţiei şi se va ştampila în mod obligatoriu.

2)

Se va completa cu informaţiile corespunzătoare condiţiilor prevăzute de lege şi stabilite la nivelul instituţiei pentru ocuparea funcţiei corespunzătoare.

3)

Dacă este cazul.

4)

Pentru fiecare dintre criteriile „citit“, „scris“ şi „vorbit“ se va stabili nivelul cunoştinţelor după cum urmează: „cunoştinţe de bază“, „nivel mediu“, „nivel avansat“.

5)

De exemplu: călătorii frecvente, delegări, detaşări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii.

6)

Limitele libertăţii decizionale de care beneficiază titularul postului pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin.

7)

Se întocmeşte de conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului.

8)

Se avizează de către superiorul ierarhic al persoanei prevăzute la pct. 7.

 

*)

Evaluatorul poate stabili şi alte criterii de evaluare, în funcţie de specificul domeniului de activitate.

1)

Se va completa cu numele şi funcţia conducătorului instituţiei. Se va semna de către conducătorul instituţiei şi se va ştampila în mod obligatoriu.

2)

Se va completa cu informaţiile corespunzătoare condiţiilor prevăzute de lege şi stabilite la nivelul instituţiei pentru ocuparea funcţiei corespunzătoare.

3)

Dacă este cazul.

4)

Pentru fiecare dintre criteriile „citit“, „scris“ şi „vorbit“ se va stabili nivelul cunoştinţelor după cum urmează: „cunoştinţe de bază“, „nivel mediu“, „nivel avansat“.

5)

De exemplu: călătorii frecvente, delegări, detaşări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii.

6)

Limitele libertăţii decizionale de care beneficiază titularul postului pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin.

7)

Se întocmeşte de conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului.

8)

Se avizează de către superiorul ierarhic al persoanei prevăzute la pct. 7.

 

*)

Evaluatorul poate stabili şi alte criterii de evaluare, în funcţie de specificul domeniului de activitate.

1)

Se va completa cu numele şi funcţia conducătorului instituţiei. Se va semna de către conducătorul instituţiei şi se va ştampila în mod obligatoriu.

2)

Se va completa cu informaţiile corespunzătoare condiţiilor prevăzute de lege şi stabilite la nivelul instituţiei pentru ocuparea funcţiei corespunzătoare.

3)

Dacă este cazul.

4)

Pentru fiecare dintre criteriile „citit“, „scris“ şi „vorbit“ se va stabili nivelul cunoştinţelor după cum urmează: „cunoştinţe de bază“, „nivel mediu“, „nivel avansat“.

5)

De exemplu: călătorii frecvente, delegări, detaşări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii.

6)

Limitele libertăţii decizionale de care beneficiază titularul postului pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin.

7)

Se întocmeşte de conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului.

8)

Se avizează de către superiorul ierarhic al persoanei prevăzute la pct. 7.

 

 

Toate drepturile rezervate. © 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

9 lei tichetul de masa

Citeşte mai departe...Ion Botis, ministrul Muncii s-a aratat preocupat pentru angajatii si asa flamanziti de guvernul din care face parte. Astfel, acesta a emis un ordin prin care a stabilit valoarea unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2011, la suma de 9 lei. Efortul este al angajatorului, pe care ministrii cabinetului Boc uita sa ii sprijine.

ORDIN Nr. 959/2011

pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2011

M.Of. nr. 111 din 11.2.2011

În temeiul:

– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobată prin Legea nr. 154/2007;

– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, aprobată prin Legea nr. 187/2006;

– art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, cu modificările ulterioare;

– art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1

Pentru semestrul I al anului 2011, începând cu luna martie, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) teza a II-a şi alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, aprobată prin Legea nr. 187/2006, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobată prin Legea nr. 154/2007, este de 9 lei.

Art. 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Ioan Nelu Botiş

Asalt internautic al clientilor bancilor abuzive

Citeşte mai departe...Numarul oficial al clientilor nemultumiti de modul de operare al bancilor este undeva la circa 15.000, care s-au constituit in 13 comunitati on line. Acestia au initiat semnarea unei petitii comune prin care solicita sprijinul Uniunii Europene pentru a determina respectarea drepturilor consumatorilor romani, in conformitate cu tratatele si normele continentale.

Potrivit unui comunicat, grupul clientilor nemultumiti ai Bancii Romane de Dezvoltare (BRD-Societe Generale) a initiat petitia, iar dupa postarea acesteia pe internet s-au alaturat si ceilalti nemultumiti. Astfel s-a format un grup comun care poate fi gasit la adresa http://finance.groups.yahoo.com/group/StopAbuzurilorBANCILOR/

In principal, petitia solicita eliminarea comisionului de risc camuflat in comision de administrare, precum si a tuturor clauzelor abuzive prevazute in contractele clientilor BRD si care contravin prevederilor legislative existente in domeniu, inclusiv OUG 50/2010.

Petitia va fi trimisa catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Banca Nationala a Romaniei (BNR) si BRD.

"Prin aceasta petitie, clientii bancilor solicita ANPC - principala institutie care a depus eforturi remarcabile pentru respectarea drepturilor consumatorilor - sa se implice si in continuare in solutionarea abuzurilor comise de banca si deja probate de clienti. Bancii Nationale ii solicita sa-si respecte atributiile de control a activitatii bancare, precum si propriile decizii privind politica monetara", se arata in comunicat.

In continuare, documentul citat precizeaza ca "opinia clientilor este aceea ca, desi BNR critica in mod formal refuzul bancilor de a scadea dobanzile conform noilor realitati monetare, Banca Nationala a Romaniei s-a manifestat exclusiv in favoarea bancilor", desi "are obligatia sa se autosesizeze si sa sanctioneze bancile atunci cand acestea comit abuzuri in raport cu clientii lor".

Potrivit capital.ro, grupul clientilor nemultumiti ii transmit guvernatorului Mugur Isarescu ca "romanii nu doresc sa se eschiveze de la plata creditelor, asa cum dumnealui a insinuat in declaratii de presa, ci doresc sa beneficieze de drepturile prevazute de lege, precum si de sprijinul BNR atunci cand sunt victime ale unor abuzuri in raport cu banca".

Participarea C.C.I. Prahova la Expoziţia “Fabricat în Moldova” Chişinău, februarie 2011

Citeşte mai departe...Pentru al cincilea an consecutiv, Camera de Comerţ şi Industrie (CCI) Prahova a fost prezentă la Expoziţia Naţională Generală  “Fabricat în Republica Moldova“, desfăşurată la Chişinău, la Complexul expoziţional « Moldexpo ».  Dl. Aurelian Gogulescu, Preşedintele CCI Prahova a participat în intervalul 3–4 februarie 2011 la acest important eveniment de promovare, la invitaţia dlui. Gheorghe Cucu, Preşedintele CCI a Republicii Moldova.

Evenimentul, aflat la a X-a ediţie, jubiliară, şi desfăşurat în perioada 1–5 februarie 2011 sub înaltul patronaj al Guvernului Republicii Moldova, a avut  ca scop promovarea producătorilor autohtoni, crearea premiselor de lansare pe piaţa autohtonă a produselor competitive şi atragerea investiţiilor străine. La expoziţie au participat peste 360 de firme şi organizaţii din Republica Moldova reprezentand următoarele domenii de activitate: industria alimentară, vin şi vinificaţie, industria uşoară, textile şi confecţii, mobilă, servicii bancare, telecomunicaţii, învăţământ, cercetare ştiinţifică, meşteri populari etc. Suprafaţa de expunere a fost de peste 2400 metri pătraţi. Expoziţia s-a bucurat de interesul vizitatorilor din România, Bulgaria, Cehia şi Germania.

Ca şi acţiuni conexe în cadrul evenimentului au fost organizate „Forumul resurselor de muncă” şi un "Târg de credite » - premiere, precum şi tradiţionalul „Târg al locurilor de muncă” şi Ceremonia de premiere a laureaţilor concursului « Marca Comercială a Anului».Programul de afaceri al ediţiei jubiliare a expoziţiei naţionale „FABRICAT ÎN MOLDOVA” a cuprins 10 seminarii şi 6 mese rotunde, în cadrul cărora au fost abordate teme actuale: exportul de mărfuri, asigurările sociale, subvenţiile şi asigurările în agricultură, agricultura ecologică, politica fiscală şi vamală, standardele în reglementările tehnice etc. De asemenea, nu au lipsit tradiţionalele degustări, prezentări de produse şi companii.

Camera de Comerţ si Industrie Prahova a fost prezentă în expoziţie în cadrul standului Centrului de Afaceri CSI, cu materiale de prezentare şi promovare a organizaţiei, a judeţului şi a comunităţii de afaceri prahovene. Dlui. Preşedinte Aurelian Gogulescu i-a fost înmânată o diplomă de către Directoarea Centrului de Afaceri CSI, cu prilejul acestei participări.

Dl. Preşedinte Aurelian Gogulescu a participat, în data de 3 februarie, la Ceremonia de decernare a premiilor laureaţilor concursului «Marca Comercială a Anului», prilej cu care a rostit o alocuţiune, în finalul căreia a înmânat Preşedintelui CCI a Republicii Moldova o plachetă jubiliară. Acest concurs, organizat de CCI a Republicii Moldova şi Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republica Moldova premiază rolul imaginii corporatiste  a companiilor din Republica Moldova.

La această importantă gală au participat reprezentanţii la vârf ai conducerii Republicii Moldova, cu care Dl. Preşedinte Aurelian Gogulescu s-a întreţinut şi a purtat discuţii. Între aceştia amintim: Preşedintele Parlamentului R. Moldova şi Preşedintele interimar al statului – Dl. Marian Lupu ; Prim-Ministrul R. Moldova - Dl. Vladimir Filat ; Ministrul Economiei R. Moldova şi Vice-Prim Ministru, Dl. Valeriu Lazăr ; Preşedintele Comisiei de Politică Externă a Parlamentului R. Moldova - Dl. Igor Korman ; Preşedintele Comisiei de Buget–Finante a Parlamentului R. Moldova - Dl. Vlaceslav Ioniţă, Directorul General al Complexului Expoziţional « Moldexpo » - Dl. Fiodor Tcacenco, Preşedintele CCI a R. Moldova - Dl. Gheorghe Cucu; Vicepreşedintele CCI a R. Moldova - Dl. Vladimir Didilică.

Dat fiind interesul bilateral manifestat de ambele părţi, Dl. Preşedinte Aurelian Gogulescu a lansat invitaţia către gazdele moldovene de a efectua o vizită de lucru în judeţul Prahova în cursul acestui an, pentru identificarea de noi modalităţi concrete de colaborare şi pentru continuarea eforturilor comune de sprijinire şi intensificare a schimburilor comerciale şi a transferului de know-how între cele două ţări

Bucurii de iarna- targ organizat de CCI Prahova

Citeşte mai departe...Camera de Comert şi Industrie Prahova organizează în perioada 1-5  decembrie 2010, pe Platoul din faţa Casei de Cultura a Sindicatelor Ploiesti, cea de a II-a  ediţii a Târgului de Cadouri şi Produse Tradiţionale de Sărbători

BUCURII DE IARNĂ

Acest târg vă propune numeroase sugestii pentru lista de cadouri de Moş Nicolae şi Moş Crăciun. Cei 23 de producători şi comercianţi din toată ţara etalează o ofertă irezistibilă de obiecte de artă populară din ceramică, lemn, lut şi piatră, decoraţiuni interioare,  pictură pe sticlă şi gravuri, costume tradiţionale româneşti, confecţii, pielărie şi marochinărie, diverse obiecte decorative pentru casă, suveniruri, alături de băuturi şi produse alimentare tradiţionale ecologice româneşti – brânzeturi şi mezeluri preparate după metode tradiţionale, miere, prăjituri şi pâine de casă, cozonaci, gemuri, dulceţuri şi conserve şi multe, multe alte bunătăţi.

Programul de vizitare al expoziţiei este de miercuri, până sâmbătă intre orele 10:00 - 18:00, iar duminica, intre orele 10:00 – 17:00.

Organizatori ai evenimentului: Camera de Comerţ şi Industrie Prahova şi Primăria Municipiului Ploieşti.

Sărbătorile de iarnă sunt  mai frumoase cu daruri alese din suflet pentru cei dragi !

CCI Prahova lanseaza un nou proiect: "Regions for jobs"

Citeşte mai departe...

Camera de Comerţ şi Industrie Prahova implementează proiectul strategic "REGIONS FOR JOBS", cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud, Camera de Comerţ şi Industrie Braşov şi Mesogeiako Symvouleftiko Systema S.A. Grecia

Începând cu luna februarie 2011, demarează activitatea de furnizare a cursurilor cuprinse în programul de activitate al proiectului, organizate de către Camera de Comerţ şi Industrie Prahova

Seria de cursuri va fi deschisă de cursul de iniţiere în afaceri COMPETENŢE ANTREPRENORIALE, autorizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA), programat a se derula în perioada 14.02.2011–16.03.2011

Obiectivele cursului: formarea culturii antreprenoriale, creşterea abilităţii de a transforma ideile de afaceri în acţiuni concrete prin furnizarea de informaţii referitoare la mediul de afaceri şi oportunităţile existente pe plan local, elaborarea unui plan de afaceri, organizarea şi derularea unei afaceri de succes.

Grupul ţintă: persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive, şomeri, înscrise în baza de date a Centrului de Mediere al Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova.

 

Relaţii şi informaţii privind înscrierea în baza de date a Centrului de Mediere al CCI Prahova se pot obţine de la doamnele MONICA NICA – psiholog (tel: 0728/027.024; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) şi IULIA POPESCU – responsabil mediere (tel: 0728/099.683; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Bursa locurilor de muncă, pe 29 noiembrie- organizator CCI Prahova

Citeşte mai departe...CCI Prahova organizează BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ , în cadrul proiectului strategic „Regions for Jobs”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în care CCI Prahova este partener.

Acţiunea va avea loc luni, 29 noiembrie 2010, începând la orele 10:00, în foaierul Casei de Cultură a Sindicatelor Ploieşti.

Bursa Locurilor de Muncă, împreună cu toate celelalte activităţi derulate în cadrul acestui proiect, este orientată în direcţia sprijinirii îmbunătăţirii capacităţii de ocupare a şomerilor şi a persoanelor inactive, propunându-şi să-i susţină în demersurile lor de ocupare a unui loc de muncă sau de dezvoltare a unei afaceri corespunzătoare abilităţilor proprii.

Considerăm că în această perioadă, marcată de efectele crizei economice, este nevoie de multă implicare, coeziune şi coerenţă în acţiune, din partea tuturor factorilor responsabili din sfera economico-socio-instituţională. Din această perspectivă, vă invităm să luaţi parte la evenimentul propus.

Incidenţa Legii 288/2010 în privinţa litigiilor demarate împotriva Băncilor

Citeşte mai departe...Legea 288/2010 de aprobare a OUG 50/2010 a modificat art. 95 în sensul că prevederile ordonanţei nu se aplică contratelor aflate în curs de derulare la momentul adoptării acesteia.

De la această regulă sunt exceptate anumite prevederi:

  • Art. 371 care permite clientului bun platnic să solicite Băncii o refinanţare
  • Art. 66-69 referitoare la rambursarea anticipată

Prin urmare, aceste articole rămân aplicabile în continuare contractelor aflate în derulare la momentul adoptării OUG 50/2010.

Cu toate acestea, prin art. II, Legea 288/2010 a creat un instrument care permite acoperirea, în parte, a problemei neretroactivităţii. Astfel, pentru consumatorii care au semnat acte adiţionale conform formei iniţiale a OUG 50/2010, prevederile contractuale rămân aplicabile. În ceea ce priveşte problema actelor adiţionale nesemnate şi aşa-zis acceptate tacit, textul legal conferă două posibilităţi. Fie printr-o notificare în termen de 60 de zile de la publicarea Legii 288/2010 consumatorii sau Banca îşi manifestă voinţa ca aceste acte adiţionale să nu-şi producă efectele, cu consecinţa lipsei incidenţei prevederilor OUG 50/2010, fie, fie prin scurgerea termenului de 60 de zile, actele adiţionale adoptate tacit îşi consolidează valabilitatea.

În ceea ce priveşte litigiile pornite de consumatori împotriva Bancilor, ca urmare a notificarilor pe care acestia le vor face către banci, in sensul ca nu doresc sa li se aplice prevederile actelor adiţionale „acceptate tacit”, atât aceste aşa-zise aceste acte adiţionale şi cât şi prevederile OUG 50/2010 nu-şi vor mai produce efectele. În concluzie, putem spune ca, din moment ce temeiul legal al actiunilor intentate impotriva Bancilor nu se sprijină deloc pe prevederile OUG 50/2010, modificarea acestei ordonanţe prin Legea 288/2010 nu are nici un efect negativ faţă de litigiile demarate. În plus, refuzul actelor aditionale ar intoarce contractele de credit la forma de dinainte de 21 iunie, cind erau presarate cu clause abusive. Ca urmare a acestui fapt, caracterul abuziv al clauzelor va putea fi mai uşor probat în instanţă, atat pentru cei care au declansat deja procese, cat si pentru cei care vor dori sa declanseze procese.

 

Autor:

SCA Piperea & Asociaţii

Deputatii baga pumnul in gura bancherilor

Citeşte mai departe...Comisia de Buget- Finante din Camera Deputatilor a luat o decizie majora pentru clientii bancilor, in ceea ce priveste amendamentel la mult discutata Ordonanta 50/2010. Astfel, nicio banca nu mai este lasata sa inventeze cu de la sine putere noi comisioane in cazul unui contract in derulare. Potrivit deciei deputatilor, bancile nu mai au dreptul sa mareasca, dupa bunul plac, comisioanele bancare la contractele aflate pe rol si, de asemenea, nici sa introduca alte costuri suplimentare pentru serviciile bancilor, fara acordul clientilor. Totodata, comisionul de retragere a disparut definitive ca urmare a deciziei.

Mai ramane ca plenul Camerei Deputatilor sa voteze amendamentele propuse de comisie. Da Doamne!

Newsletter

  1. Comentarii
  2. Noutati
  3. Top Stiri

Facebook

Statistici

Vizitatori
1060
Articole
3421
Număr afișări articole
7441305
Vizitatori

Statistici

Azi220
Ieri1803
Saptamana4140
Luna12281
Total2741472

Currently are 76 guests and no members online

Sondaj

Sunteti multumit de primarul ADRIAN DOBRE?

Conect

Parteneri

Telefoane utile

Apel unic de urgenta
112
CJ Prahova
0244/597171
IPJ Prahova
0244/595.340
Garda de mediu
0244/544.495
Ag. Ptr. Protectia Mediului
0244 / 544.134
Telefonul primarului
0800.800.884
Protectia consumatorului
0244/ 576.436
Prefectura Prahova
0244/ 51.45.45
Electrica
0244/ 929; 0244/ 405.701
Distrigaz
0244.597.786
Apa Nova
0244.407.600
Anticorupţie
0800.806.806

Autentificare

Copyright © 2018 INCOMOD. Ziar on line din Ploiesti, din Prahova, din Romania!. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.